09 348 33 17 info@carrosseriebaetens.be Moortelstraat 7, 9160 Lokeren

Privacy Policy

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Baetens Eksaarde BVBA

Baetens Eksaarde BVBA
Moortelstraat 7
B-9160 Lokeren
T +32 (0)9 348 33 17
Info@carrosseriebaetens.be

Data protection officer: Gert Baetens, gert@carrosseriebaetens.be

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere stakeholders (klanten, prospecten of personen,…) die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

Doorgave buiten de Europese Unie

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende …20 jaar, de gemiddelde leeftijd van een voertuig…

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

Moortelstraat 7,
9160 Lokeren,
Belgie
tav Gert Baetens

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: gert@carrosseriebaetens.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via contact(at)apd-gba.be